XXXIII Międzynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

26.09.2019

Komórki macierzyste i stymulacja podokostnowa u sportowców

Mesenchymal stem cells and subchondral stimulation for athlets

Terapia komórkami macierzystymi w ostatnich latach staję się coraz bardziej popularna. Leczenie uszkodzeń stawu kolanowego lub skokowego, w praktyce klinicznej, odbywa się poprzez wszczepianie bioimplantów nasączonych komórkami macierzystymi jednak  najpowszechniej stosuję się injekcje do-stawowe z tzw. zawiesiny komórek macierzystych . W istocie podawanie  komórek macierzystych po-lega na wstrzykiwaniu autologicznego koncentratu szpiku kostnego do jamy stawowej lub ostrzykiwa-nie nim uszkodzonych tkanek. Szpik kostny jest najczęściej wykorzystywanym źródłem komórek ma-cierzystych do injekcji dostawowych. Ostatnio coraz częściej podaje się komórki macierzyste pobierane z tkanki tłuszczowej. Regeneracyjne działanie komórek macierzystych nie jest do końca wyjaśnione.

Ostatnio poddawana jest w wątpliwość działanie bezpośrednie wszczepianych komórek, a uważa się, że tzw. pericyty pełnią rolę komórek regeneracyjnch, podczas gdy komórki macierzyste jedynie stymulują  ich reakcję. Jakie są rzeczywiste wskazania do stosowania komórek macierzystych u sportowców?  Czy injekcje dostawowe lub do warstwy podchrzęstnej powodują regenerację czy tylko działanie przeciw-bólowe? Te pytania nie pozostaną bez odpowiedzi.

dr med. Badrul Hisham Yusoff

Chirurg Ortopeda w Szpitalu Canselor Tuanku Muhriz, Kuala Lumpur
Kierownik Centrum Medycznego ORTHOSPORTS
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Narodowy Uniwersytet Malezji
Chirurg Ortopeda w Szpitalu Canselor Tuanku Muhriz, Kuala Lumpur

Specjalność:  urazy sportowe, artroskopowa chirurgia stawu kolanowego i barku, medycyna regenera-cyjna i rekonstrukcyjna stawu kolanowego i barku, metody orthobiologicznej terapii stawów.

Dr Badrul Akmal Hisham Md Yusoff, jest kierownikiem oddziału Artroskopii i Urazów Sportowych departamentu Ortopedii i Traumatologii. Jest egzaminatorem Wspólnej Komisji Ortopedii w Malezji. Regularnie przeprowadza kursy operacji artroskopowej kolan oraz barków w Centrum Medycznym UKM.

Badania naukowe skupia na ortho-biologii, urazach chrząstki stawów oraz biologicznej odnowie i re-konstrukcji. Rozległe defekty chrząstki kolan prowadzi poprzez wdrożenie użycia galarety Whartona bogatej w komórki macierzyste, która staje się coraz bardziej obiecującą techniką w przypadkach świe-żych urazów chrząstki na tle sportowym.

Wczesne zmiany zwyrodnieniowe stawu skokowego a aktywność sportowa

Early ankle osteoarthritis and sport activity

Choroba zwyrodnienieniowa stawu skokowo-goleniowego najczęściej rozwija się na podłożu przebyte-go złamania śródstawowego, urazu skrętnego, przewlekłej niestabilności po niewyleczonym uszkodze-niu więzadeł lub  zaburzeń osi tyłostopia. Rzadziej, zwyrodnienie stawu może  rozwijać się  na podłożu zaburzeń biologii chrząstki lub podchrzęstnej o niewyjaśnionej etiologii,  co też sprawia największe pro-blemy  diagnostyczne i terapeutyczne. Z uwagi na dużą zborność stawu skokowo-goleniowego, słabo ukrwioną kość skokową o niewielkiej powierzchni nośnej oraz znaczne obciążenie dynamiczne wystę-pujące podczas biegania, już początkowe zmiany zwyrodnieniowe tegoż stawu wymagaja intensywne-go leczenia z uwzględnieniem mechaniki stawu i jej zaburzeniom w trakcie dynamicznego obciążania. Jak diagnozować wczesne zmiany zwyrodnieniowe, jaką podjąć strategię leczenia sportowca oraz z ja-kim komplikacjami należy się liczyć? Na te pytania odpowie nasz gość z Monachium.

Prof. dr med. Markus Walther

Kierownik Oddziału Chirurgii Stopy i Stawu Skokowego Schön Klinik München Harlaching i Centrum Medycznego FIFA - Niemcy

Specjalność:  urazy sportowe, artroskopowa chirurgia stawu skokowego, chirurgia stopy, medycyna re-generacyjna i rekonstrukcyjna stawu skokowego, chirurgia regeneracyjna chrząstki stawowej, urazy bie-gaczy. Osobiście trenuje biegi średniodystansowe.

Prof. dr med. Markus Walther jest autorem ponad 50 publikacji w dziale medycyny sportowej, opera-cjach stopy i stawu skokowego. Został nagrodzony wieloma nagrodami w dziedzinie nauki zaliczając nagrodę Arthur-Vick, DEGUM oraz Michael-Jaeger. Jest byłym członkiem AOFAS oraz aktywnym działaczem w międzynarodowych stowarzyszeniach jak GRECMIP oraz ICRS.

Współpracuje z kilkoma wydawnictwami jak „American Ankle Surgery Journal of Orthopedic Trauma”. Został honorowym członkiem AAPSM w 2017 roku. Badania naukowe skupia na biomechanice, trau-matologii i operacjach rekonstrukcyjnych stopy i stawu skokowego, zaliczając zabiegi mało inwazyjne. Swoją uwagę poświęca również urazom sportowym i rekonstrukcji chrząstki.

Artroskopowe leczenie uszkodzeń chrząstki i wczesnych zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego z postępowaniem pooperacyjnym

Arthroscopic treatment of cartilage defects and early degenerative changes of the hip

Do tej pory leczenie operacyjne drobnych uszkodzeń chrzęstnych stawu biodrowego wiązało się z moc-no traumatyzującym dojściem otwartym do stawu, co nieraz powodowało znaczne dysfunkcje ruchowe i pogarszało stan kliniczny pacjenta. Artroskopia stawu biodrowego otworzyła nowe perspektywy le-czenia chirurgicznego, znacznie redukujące  negatywne efekty przecinania tkanek miękkich z unaczyn-nieniem okołostawowym. Początkow leczenie artroskopowe polegało na częściowym usunięciu obrąbka stawowego, oczyszczniu ubytków chrzęstnych i wykonaniu stymulacji szpiku kostnego , najczęściej poprzez mikrofrakturację. Tego typu leczenia, zapożyczone z chirurgii stawu kolanowego, przynosi po-zytywne skutki w dość ograniczonym zakresie. Wprowadzenie techniki wzmacniania efektu biologicz-nego mikrofrakturacji poprzez wszczepianie matryc kolagenowych, poprawiło efektywność działań chi-rurgicznych.  Szczegóły artroskopowej techniki AMIC, jej efektywność leczniczą oraz zasady postępo-wania pooperacyjnego zostaną szczegółowo omówione w prezentacji.

Dr hab. med. Tomasz Piontek 

Adiunkt Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, Kierownik Pracowni Medycyny Sportu,  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
Starszy Konsultant Rehasport Clinic

Specjalność: Urazy sportowe, artroskopowa chirurgia stawu kolanowego skokowego i biodrowego. Medycyna regeneracyjna i rekonstrukcyjna w zakresie stawu biodrowego i kolanowego, medycyna sportowa

Dr. hab. n. med. Tomasz Piontek w ostatnich latach poświęca się pracy naukowej, a w szczególności na problemie urazów łąkotek kolana w nieunaczynionych częściach stawu. 

Po spotkaniu z Rolandem Jacobem zaczął pracować nad metodami leczenia uszkodzonymi łąkotkami wykluczając ich całkowite wycięcie. Praca ta pozwoliła na rozwinięcie nowej techniki operacyjnej rege-neracji łąkotek części unaczynionych oraz nieunaczynionych.

Badania prowadzone przez doktora wskazują na możliwość przywrócenia właściwej funkcji i struktury uszkodzonej tkanki łąkotek poprzez zainicjowanie błony kolagenowej jako stymulatora gojenia się słabo unaczynionej tkanki. Błona pełni rolę inkubatora dla odnawiającej się tkanki.

Niestabilność barku a zmiany zwyrodnieniowe

Shoulder Instability and Early arthritis - state of the art

Zespół ciasnoty podbarkowej, przewlekła niestabilność lub uszkodzenia stożka rotatorów to najczęstsze problemy z jakim sportowcy zgłaszają się do lekarza. Niestabilność barku, która najczęściej postaje przy urazowym zwichnięciu barku, zwykle prowadzi do uszkodzeń chrzestnych lub chrzęstno-kostnych o typie hill sacksa. W przypadku niewielkiej niestabilności barku z uporczywym podwichaniem głowy kości ramiennej, najczęściej dochodzi do uszkodzeń chrząstki stawowej podobnie jak w niestabilnym stawie kolanowym lub skokowym. Biomechanika i funkcja stawu ramiennego znacząco różni się od stawów kończyny dolnej, dlatego też uszkodzenia chrzęstne nie są zbyt wcześnie odczuwalne przez pacjenta. Prelegent przedstawi zasady postępowania w przypadku niestabilności barku z wtórnymi uszkodzeniami chrzęstnymi i chrzęstno-kostnymi pacjentów, którzy uprawiają sport ze szczehólnym uwzględnieniem siatkarzy i koszykarzy.

Dr n. med. Roman Brzóska

Kierownik Ośrodka Chirurgii Barku i Kończyny Górnej, Szpital św. Łukasza w Bielsku-Białej
były Przewodniczący Sekcji Chirurgii Barku Europejskiego Towarzystwa ESSKA, były Członek Za-rządu ESSKA
Prezes Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia,
Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Barku i Łokcia.

Specjalność: Urazy sportowe kończyny górnej, artroskopowa chirurgia barku i stawu łokciowego,   chirurgia rekon-strukcyjna barku 

Wrocławska szkoła leczenia rehabilitacyjnego po operacjach rekonstrukcyjnych stawów

Dr hab. fizj. Andrzej Czamara

Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu

Specjalność: Fizjoterapia po urazach sportowych kończyny górnej i dolnej, diagnostyka funkcjonalna narządu ruchu

Jego dorobek naukowy liczy około 50 publikacji. Jest on członkiem rady naukowej Czasopisma Nau-kowego „Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa”. Wielokrotnie był Przewodniczącym Komitetów Organizacyjnych i członkiem Komitetów Naukowych Zjazdów i Kongresów naukowych krajowych i międzynarodowych. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Spor-towej. Ponadto w 2009 roku został konsultantem województwa dolnośląskiego w dziedzinie fizjotera-pii. Trzykrotnie był odznaczany medalami i odznaczeniami resortowymi.

Uszkodzenia chrzęstne a wczesne zmiany zwyrodnieniowe kolana - stan aktualny

Osteochondral defects and early OA of the knee - state of the art

Czy uszkodzenia chrzęstne zawsze doprowadzają do zwyrodnienia kolana?  Kiedy powstaje ból kola-na? Jakie są symptomy niebolesnych, poważnych uszkodzeń kolana? Czy każde uszkodzenie chrzestne musi być leczone chirurgicznie ?  Jakie są rzeczywiste wyniki injekcji dostawowych komórek macierzy-stch? Kiedy zaczyna się zwyrodnienie kolna i czym się różni od uszkodzeń chrzęstnych? Jakie są aktu-alne możliwości leczenia uszkodzeń chrzęstnych oraz początkowych zmian zwyrodnieniowych u osób aktywnych? Informacje przedstawione w prezentacji będą odpowiadać na powyższe pytania.

Prof. Alberto Gobbi

Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Regeneracji Chrząstki i Prewencji Zwyrodnienia Stawów ( ICRS ) Honorowy Profesor Uniwersytetu Medycznego w Pekinie Profesor Wizytujący  Uniwersytetu California w San Diego Profesor Wizytujący Uniwersytetu Narodowego w Singapurze Kierownik i Założyciel „OASI Bioresearch Foundation Gobbi Onlus” w Mediolanie

Specjalność: Urazy sportowe, artroskopowa chirurgia stawu kolanowego i biodrowego., chirurgia regeneracyjna i re-konstrukcyjna w zakresie stawu kolanowego i biodrowego, metody orthobiologiczne w leczeniu scho-rzeń stawów kończyny dolnej

Prezydent ICRS, zaangażowany naukowiec, chirurg oraz edukator na poziomie międzynarodowym. Jest członkiem wielu prestiżowych medycznych stowarzyszeń naukowych koncentrujących się na orto-pedii, artroskopii, medycynie sportowej oraz badaniach naukowych. Założyciel organizacji non-profit  fundacji OASIS Bioresearch Foundation Gobbi Onlus mieszczącej główną kwaterę w Mediolanie, któ-ra jest wspierana przez Ministerstwo Zdrowia, oraz uznana jako Międzynarodowe Centrum Edukacji przez ISAKOS oraz ICRS.

Fundacja promuje badania chrząstki, starzenia się stawów oraz uszkodzeń na tle sportowym poprzez międzynarodowych członków na całym świecie.

Kompleksowe leczenie uszkodzeń chrzęstno-kostnych stawu kolanowego

Uszkodzenia chrzestne i chrzęstno-kostne stawu kolanowego najczęściej powstają na podłożu na-stępstw przebytego urazu skrętnego kolana. Zwykle uszkodzenie łąkotki i więzadła krzyżowego przed-niego, nieprawidłwo leczone doprowadza do uszkodzeń chrzęstnych a następnie do zmian zwyrodnie-niowych kolana.  Szczególnie szybko rozwijaj się zmiany zwyrodnieniowe u aktywnych pacjentów, którzy stracili łąkotkę boczną lub przyśrodkową z uszkodzniem więzadła krzyżowego przedniego. Do-datkowo, nieprawidłowa oś mechaniczna kończyny dolnej będzie miała negatywny wpływ na stan chrząstki stawowej postęp zmian zwyrodnieniowych. Z drugiej strony należy mieć na uwadze, że zbyt szerokie i kompleksowe leczenie chirurgiczne zawodnika dyscyplin związanych z dużym obciążeniem stawu kolanowego, może być powodem przedwczesnego zakończenia kariery sportowej. Dlatego też leczenia chirurgicznego sportowców, musi być szczególnie krytycznie rozważane z uwzględnieniem szans na powrót do pełnej sprawności fizycznej. Autor przedstawi swoje doświadczenia w leczeniu uszkodzeń  stawu kolanowego u aktywnych sportowo pacjentów.

dr hab. Bogusław Sadlik

Były Prezydent Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego
Adiunkt Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, b.Starszy Konsultant ORTHOS Szpital Wielospecjalistyczny, Komorowice / Wrocław

Specjalność: Urazy sportowe, artroskopowa chirurgia stawu kolanowego skokowego i stopy. Medycyna regeneracyj-na i rekonstrukcyjna w zakresie stawu skokowego i kolanowego, badania nad metodami regeneracji chrzęstno-kostnej z zastosowaniem komórek macierzystych

Autor specjalizuje się w  artroskopii kolana i stawu skokowego (naprawy i rekonstrukcje ACL, PCL, MCL, LCL, PLC, ATFL, CFL, MPFL i pozostałych więzadeł, implantacje AMIC, BMAC, HA-BMAC, korekcje HTO i DFO, osteotomia korekcyjna kości piętowej i artrodeza, przeszczepy łąkotek, implantacje allograftów. Jest organizatorem i prowadzącym wielu konferencji oraz kursów chirurgicz-nych. Prowadzi również szeroką działalność w dziedzinie fizjoterapii będąc autorem wielu publikacji. Poświęca się innowacyjnej ortopedii wliczając wykorzystanie komórek macierzystych pozyskanych z galarety Whartona, nowej metodzie artroskopowego opracowania chrząstki z użyciem chondromekto-mów. Specjalizuje się w technice suchej artroskopii podczas implantacji chrzęstno-kostnych skafoldów w stawie skokowym i kolanowym, z wykorzystaniem systemu retrakcyjnego i specjalnie zaprojektowa-nych narzędzi do wprowadzania biomateriału.

Zmiany w obrębie warstwy podchrzęstnej stawu kolanowego

Dr med. Mirosław Kulej

Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Odtwórczej we Wrocławiu Adiunkt Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Starszy Konsultant ORTHOS Szpital Wielospecjalistyczny,   Komorowice / Wrocław

Specjalność: Urazy sportowe, artroskopowa chirurgia stawu kolanowego. Medycyna regeneracyjna i rekonstrukcyjna w zakresie stawu kolanowego i biodrowego,  badania nad metodami regeneracji chrzęstno-kostnej z zastosowaniem komórek macierzystych

W swojej praktyce lekarskiej zajmuje się leczeniem operacyjnym i nieoperacyjnym oraz profilaktyką zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego i biodrowego, leczeniem następstw urazów stawu kola-nowego (uszkodzenia chrząstki stawowej, więzadeł, łąkotek)

Główne kierunki działań naukowych:

  • precyzyjne planowanie w endoprotezoplastykach stawów kolanowych,
  • właściwości mechaniczne struktur tworzących staw kolanowy w zaawansowanych zmianach zwyrod-nieniowych,
  • leczenie uszkodzeń chrzęstnych stawu kolanowego,
  • leczenie nieoperacyjne i profilaktyka rozwoju zmian zwyrodnieniowych

Regeneracja biologiczna uszkodzeń chrząstki u sportowców z AdMSCs

Biological regeneration of the knee chondral lesions in athletes with AdMSCs

Uszkodzenia chrząstki są nadal dużym wyzwaniem terapeutycznym. Żadna technika operacyjna nie wyróżnia się z pośród innych. Dlatego też odkąd ochrona i regeneracja stawów znalazły się na celowni-ku kręgu ortopedii, zaczęły powstawać propozycję nowych technik, które bazują na tkankach autolo-gicznych, mezenchymalnych komórkach pniowych pochodzących ze szpiku kostnego czy tkance tłusz-czowej. Celem naszych badań była ocena kliniczna, jak też obrazowy oraz histologiczny wynik technik bazują-cych na LIPO-AMIC polegających na adekwatnym usuwaniu zmian chrzęstno-kostnych, mikro złama-niach oraz wypełnianiu miejsca defektu dwuwarstwową bezkomórkową macierzą kolagenową nasączo-ną, w posiadającym zdolności regeneracyjne, wytworze tłuszczowym.Mezenchymalne komórki pniowe (MSCs) przyniosły wiele nadziei ze względu na ich szerokie możliwości w inżynierii chrząstki. Komórki te mogą być pobierane z różnych źródeł tkankowych. Pośród nich, tłuszczowe komórki pniowe tkanko-podobne (ADSCs) znalazły się ostatnio pod lupą jako potencjalne źródło do terapii komórkowej. Tkan-ka tłuszczowa jest bogata w łożyska włośniczkowe, tym samym jest złożem MSCs. Tkanka tłuszczowa rzeczywiście zapewnia obfite źródło ADCs oraz frakcji naczyń narządowych. Tłuszczowe komórki pniowe wygrywają liczebnością, łatwością pobrania, szybkim rozrostem, wysoką potencjalną prolifera-cją oraz zdolnością do zachowania fenotypu oraz akceptacją BMSCs. Separowanie ADSCs jest również tańsze i prostsze niż BMSCs.

Dr med. Fabio Valerio Sciarretta 

Przewodniczący Komisji ds. Edukacji i Konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Regeneracji Chrząstki i Prewencji Zwyrodnienia Stawów (ICRS )
Starszy Konsultant,  Nostra Signora della Mercede Clinic, Rzym

Specjalność: Urazy sportowe, artroskopowa chirurgia stawu kolanowego, chirurgia regeneracyjna i rekonstrukcyjna w zakresie stawu kolanowego i biodrowego, metody orthobiologiczne w leczeniu schorzeń stawów koń-czyny dolnej

Urodzony w Rzymie, lekarz z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie ortopedii poświęcając szcze-gólną uwagę operacjom stawu kolanowego, artroskopiom w zakresie medycyny sportowej skupiając się na technikach rekonstrukcji przedniego więzadła krzyżowego oraz urazom łąkotek, jak również defek-tom chrząstki poświęcając wiele lat na rozwinięcie technik rekonstrukcyjnych chrząstki w wielu sta-wach. Ostatnie 10 lat spędził na badaniach naukowych koncentrujących się na medycynie odtwórczej. Jest autorem ponad 50 publikacji w międzynarodowych czasopismach, oraz organizatorem różnorod-nych kursów w zakresie operacji artroskopowych i artroplastycznych.

Bioortopedia z wykorzystaniem PRP i MSCs – fakty i mity

Use of PRP and MSCs in bioorthopedy - facts and myths

Dr med. Szymon Ł. Dragan 

Adiunkt Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

Specjalność: Urazy kończyny dolnej, artroskopowa chirurgia stawu kolanowego i skokowego. Medycyna regenera-cyjna i rekonstrukcyjna w zakresie stawu kolanowego i skokowego,  badania nad metodami regeneracji chrząstki i podchrzęstnej z zastosowaniem komórek macierzystych i czynników biologicznych

Kontakt


Bio Ortho Sport

Szanowni Państwo,

celem umówienia konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny

Go On Clinic 
ul. Strzegomska 138 / 6 , 54-430 Wrocław

tel. +48 530 305 040    www.goonclinic.pl

ORTHOS Szpital Wielospecjalistyczny
ul. Wrocławska 2a, 52-229 Komorowice k.Wrocławia

tel. +48 71 735 87 00    www.orthos.pl